Policy

Kvalitetspolicy

Vår policy när det gäller kvalitet är strävan efter nöjda kunder genom att:

 • Leverera i tid.
 • Leverera prisvärd produkt.
 • Uppfylla beställarens och myndigheternas krav.
 • Leverera en totallösning.
 • Ge kunden trygghet under och efter leveransen.
 • Varje affär ska vara en referens till nästa.
 • Leverera rätt kompetens i projekten.
 • Närvarande arbetsledning säkerställer processen.

ELSÄKERHETSPOLICY

GC gruppen skall arbeta för att utforma säkra samt underhålls och skötselvänliga elanläggningar. Elarbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad aktuell och verifierad kunskap.

Elmaterialen skall uppfylla kraven i gällande LVD och EMC direktiv samt monteras enligt tillverkarens anvisningar. Utförda elarbeten kontrolleras under arbetets gång, före och efter spänningssättning. Allt arbete utförs utan spänning. Med god planering kan samtliga anläggningar göras spänningslösa. All spänningsprovning utförs av tillhandahållen spänningsprovare som är godkänd för ändamålet.

Utförda provningar och kontroller dokumenteras genom signerade dokument. Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis. Elsäkerhetsledare skall utses för varje arbete där det finns en elektrisk fara. Elsäkerhetsledaren skall ha erforderlig kompetens och befogenheter att leda arbetet.

ArbetsmiljöPOLICY

GC gruppens arbetsmiljöpolicy grundar sig på företagets policy för hälsa och säkert arbete. Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkert arbete i allt vi gör. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Varje medarbetare inom GC gruppen skall ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision.
 • Förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet.
 • Påverka sin arbetssituation.
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
 • Utveckla sin kompentens.
 • Regelbundna hälsokontroller.

FöretagsPOLICY